Конституционная характеристика Украпим как соцмального государства.

Конституционная характеристика Украпим как соцмального государства.

І організація І функціонування суверенної державної владо на основі поділу влади на

і іаконодавч> (парламент і представницькі органи місцевого самовряду ваннх). виконавчу (уряд, виконавчі

1 уставом на місцях), судову (органи правосуддя і нагляду),

і — чітке визначення повноважень держави, її органів і, слу жбових осіб.

І - «шоша вшовшльнісгь особи і держави.

т оргвниащ* офсктцвного контролю і нагляду * реалізашсю гшавовил законів і д&шмь залошяос« нл принципах гцша.

Конституційні характеристики України як демократичної правової держави

Демократичною є держава, яка постійно, всебічно і повно виражає волю народу, її організація (будівництво) і діяльність відповідають волі народу. Мається на увазі як загальна воля народу, так і воля окремих Конституционная характеристика Украпим как соцмального государства. соціальних груп, спільностей та кожної окремої особи — людини і громадянина. Тобто демократичною є та держава, яка здійснюс владу народу з його волі і у відповідності з його волею. Звичайно, першорядним, визначальним у демократизмі держави є проголошення її демократичною на найвищому конституційному рівні, шо здійснюється чинним Основним Законом, конституційне визнання державою статусу народу як єдине джерела влади, його права втілювати свою владу як через органи державної влади органи місцевого самоврядування, так і безпосередньо (шляхом виборів, референдумів тощо), шо тривалий час не визнавалось за ним в Україні, та визнання виключного права народу визначати і змінювати конституційний лад України. Але головне в демократизмі держави є Конституционная характеристика Украпим как соцмального государства. забезпечення її постійного і реальне демократизму Це досягається як конституційне визначеним порядкові формування органів державної влади та інших інститутів держави, так і характером її організації та діяльності.

Політика держави має визначитися і здійснюватися у правових формах: у вигляді законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України тощо. У правовій державі політика, яка не має правових форм, не с обов'язковою для виконання. Правова держава спілкується ,і має спілкуватися з особою і суспільством мовою правових актів і м^амледєд законів, які мають відповідати конституції. Почасти верховенство права як принцип правової держави називають верховенством закону

Конституционная характеристика Украпим как Конституционная характеристика Украпим как соцмального государства. соцмального государства.

Соціальною державою, як правило, вважається та держава, яка бере на себе обов'язок піклуватися про соціальну справедливість, добробут громадян, їх соціальну захищеність. Соціальна держава насамперед дбає і мас дбати про соціальне незахишених найменш соціальне захищених осіб і про відповідні верстви населення (безробітних, непрацездатних тощо). Щодо більшості громадян, то соціальна держава мас створювати сприятливі умови для їх діяльності, виявлення їх професійних, творчих можливостей у власних інтересах і в інтересах держави й суспільства. Визначаючи основні засади соціальної політики, приймаючи закони із соціальних питань, затверджуючи загальнодержавні програми соціального розвитку Але найважливішою рисою соціальної держави є принциповр нове ставлення її особи, її інтересів, визнання Конституционная характеристика Украпим как соцмального государства. її пріоритетом серед соціальних цінностей. Відповідно до ст. З Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальні цінністю. Відповідно права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Найбільш повно соціальний характер держави виявляється в системі соціальних прав і свобод людини і громадянина, передбачених і закріплених Конституцією України (ст. 43-49) та в системі їх-гарантій.
documentaihhgcv.html
documentaihhnnd.html
documentaihhuxl.html
documentaihicht.html
documentaihijsb.html
Документ Конституционная характеристика Украпим как соцмального государства.