Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница

Яка основна ознака релігійних соціальних інститутів? *регламентують відносини людей з релігійними структурами

Яка основна ознака соціального інституту відтворення? *укладення шлюбу та створення сім’ї

Яка основна ознака соціального інституту політики? *встановлення, використання і підтримання влади

Яка основна ознака соціального інституту стратифікації? *визначення розміщення позицій та ресурсів

Яка соціальна група є первинною? *взвод

Яка спільнота є прикладом вторинної соціальної групи? *колектив студентів та викладачів певного навчального закладу

Яка сфера регулювання і що в основному регулюється в колективних угодах? *всі варіанти відповідей вірні

Яка Україна за формою правління? *парламентсько-президентська

Яка філософська концепція відштовхується від поглядів Руссо, який стверджував, що розвиток науки людству щастя не принесе? *неорусизм

Яка філософська концепція Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница ґрунтується на думці, що технічна цивілізація зайшла в глухий кут, загибель природи в результаті технічного процесу неминуча?*екологічний песимізм

Яка філософська концепція наполягає на тому, що технічний прогрес зупинити неможливе і масштаби людського впливу на природу будуть зростати все більшими темпами і це рано чи пізно зробить природні умови на землі непридатними до життя? *технократичний утопізм

Яка філософська концепція сповідує думку, що для паніки немає підстави: треба лише обмежити шкідливі наслідки технічного процесу, посилити охорону природи, розробити заходи щодо протидії забруднення навколишнього середовище? *екологічний оптимізм

Яка функція не належить до функцій Конституції України? *унітарна функція

Яка функція політичної еліти полягає в необхідності мобілізації мас для виконання Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница прийнятих рішень і поставлених завдань, практичного здійснення визначеного політичного курсу? *організаторська

Яка функція політичної свідомості забезпечує взаємодію суб’єктів політичних відносин між собою та з інститутами влади? *комунікативна

Яка функція політичної свідомості задає політичній активності людей бажану для суспільства або групи спрямованість, що відповідає тим чи іншим ідеалам класу, нації, держави? *виховна

Яка характеристика головного статусу людини? *найбільш характерний статус для людини

Яка характеристика досяжного статусу людини? *отримується завдяки власним зусиллямЯка характеристика змішаного статусу людини? *має риси приписуваного й досяжного статусів

Яка характеристика особистого статусу людини? *становище, яке людина займає в малій групі(сім’ї)

Яка характеристика приписуваного статусу людини? *призначається незалежно від Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница волі і бажань особистості

Яка характеристика тимчасового статусу людини?*впливає на другорядні риси поведінки

Яка, на думку Томаса Гоббса, форма державного правління є найкращою? *монархія

Яке визначення дав П.Сорокін на позначення переміщення людей з однієї страти до іншої?*соціальна мобільність

Яке визначення дає Дюркгейм поняттю аномії? *стан суспільства, де певне коло громадян ставиться до обов’язкових норм байдуже

Яке головне соціальне призначення виборів? *сформувати ефективний уряд*забезпечити представництво відповідних суспільних груп в органах влади

Яке грецьке слово вживають на означення «мистецтво вести управління»?*політика

Яке з наведених тверджень характерне для ліберального погляду на державу зразка ХХ століття: *держава – регулятор і перерозподілювач (благ, відповідаль Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница ності тощо)

Яке з наведених тлумачень поняття “держава” є вірним? *вірним є все з вище перерахованого

Яке із джерел не регулює питання адміністративного права? *Закон України "Про охорону праці"

Яке із понять не входить до характеристики антидемократичного політичного режиму? *монархія

Яке із понять входить до ознак колективної угоди? *всі варіанти відповідей вірні

Яке із понять не належить до правосуб'єктності фізичної особи? *заповітоздатність

Яке із трактувань відповідає поняттю «договір», за трудовим право регулюванням? *всі варіанти відповідей вірні

Яке коло питань визначає Закон України "Про колективні договори і угоди" стосовно сторін? *лише приблизний перелік питань, за якими сторони можуть визначати свої зобов'язання

Яке місце в Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница механізмі держави займає орган держави? *Це частина державного апарату

Яке місце займає соціологія в системі суспільних наук? *це самостійна наука, яка має свій науковий інструментарій

Яке найменше покарання у формі службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців? *на 6 місяців

Яке покарання належить до основного кримінального покарання? *заслання

Яке прізвище отримує подружжя після реєстрації шлюбу? *можливий будь-який із зазначених варіантів

Яке рішення прийме суд, якщо перед прийняттям рішення він встановить, що чоловік, пропонуючи одружитися, мав на меті не створити сім'ю, а лише отримати реєстрацію та право на житлову площу? *прийме рішення про визнання шлюбу недійсним

Яке соціологічне дослідження є найбільш заглиблене? *аналітичне

Яке соціологічне дослідження є поверхневим Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница з погляду глибини аналізу соціальних явищ?*розвідувальне

Яке явище цілком відповідає поняттю горизонтальної мобільності?*перехід студента з одного державного вузу в інший без зміни спеціальності

Який важливий для України юридичний документ було прийнято 24 серпня 1991 року? *Декларацію про державний суверенітет України

Який вид примусу використовують, коли людину змушують щось робити , погрожуючи застосувати до неї фізичну силу або інші форми тиску? *позаекономічний примус

Який день не є святковим днем, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України? *1 вересня

Який державний орган розглядає трудові спори? *комісія з трудових спорів

Який державним органом в Україні представляє законодавчу гілку влади? *Верховна Рада України

Який документ видається при звільненні працівника з роботи: *трудова книжка

Який Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница документ при укладенні трудового договору громадянин не зобов'язаний пред'являти? *довідку про реєстрацію

Який елемент не належить до внутрішньої структури соціального інституту? *громадська думка

Який з агентів здійснює функції з реалізації формальних санкцій?*Суд

Який із зазначених варіантів є адміністративним правопорушенням? *перехід вулиці на червоне світло

Який із органів входить у систему місцевих органів виконавчої влади входять? *Рада Міністрів АРК

Який із соціальних агентів здійснює функції з реалізації формальних санкцій? *суд

Який із типів сімей не зафіксований в українській історії?*Поліандрійна

Який існує поділ норм адміністративного права? *загальної частини і особливої частини

Який існує поділ суб'єктів адміністративного права? *на індивідуальні та колективні

Який Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница історичний тип відтворення населення притаманний докапіталістичним, аграрним суспільствам, а також тим, які перебували на ранніх стадіях розвитку капіталізму. Кількість народжуваних дітей регулювалася нормами традицій. Кожне нове покоління в сімейному житті дотримувалося традицій батьків і дідів: *традиційний

Який історичний тип стратифікації НЕ відноситься до закритого суспільства? *класи

Який кодекс є найважливішим серед законодавчих актів, як джерел трудового права? *Кодекс законів про працю України

Який метод конфлікту означає відхід зі своїх позицій чи від політичної боротьби взагалі. Цей метод досить поширений у практиці політичної боротьби: це конфлікт між політичними партіями та їхніми лідерами; між гілками влади і тими, хто їх очолює, конфлікт між державами. *відкладання конфлікту

Який орган Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница вважається офіційним друкованим органом законодавчої влади? *усі вищезазначені видання

Який орган державної влади надає офіційне тлумачення Конституції України та Законів України? *Конституційних Суд України

Який орган може визнати особу винну у скоєнні злочину? *правоохоронний орган

Який пенсійний вік за трудовим законодавством України встановлено для чоловіків? *60 років

Який період вважається початком науково-технічного прогресу? *XVI – XVIII ст.

Який період триває рання соціалізація? *від народження до моменту вступу в школу

Який порядок сплати батьками аліментів на дитину? *добровільний або примусовий

Який принцип визначається проявом оформлення трудових відносин укладенням трудового договору? *Договірного характеру трудових відносин

Який принцип закладений в фундамент лібералізму? *принцип свободи особи, її гідності

Який режим заснований Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница на безумовному підпорядкуванні владі й передбачає такі відносини між панівною елітою і масами, які побудовані на силі, а не на переконанні? *авторитарний політичний режим

Який соціальний інститут виник раніше за інші? *родини

Який соціальний інститут може розглядатися одночасно і як мала соціальна група? *сім’я

Який соціальний інститут можна вважати прикладом первинної соціальної групи?*сім’я

Який соціальний клас є найбільш масовим у сучасному українському суспільстві?*Нижчий клас

Який статус займає соціологія як наука? *мультипарадигмальної науки

Який термін використовують на позначення сукупності суспільних класів, їх зв’язків і відносин? *соціально-класова структура суспільства

Який термін дії колективного договору? *протягом усього періоду, на який сторони Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница уклали його (рік, два чи більше), — це визначається сторонами при укладенні договору

Який термін не може перевищувати випробування для робітників при прийнятті на роботу? *одного місяця

Який термін становить розгляд справи за дрібне хуліганство чи злісну непокору співробітникам міліції *1 добу

Який тип відтворення населення притаманний родовому суспільству. Вважається, що кількість народжуваних дітей тут не регулювалася, фона формувалася стихійно: *архаїчний

Який тип поведінки людини НЕ належить до девіації? *конформізм

Який тип потреб задовольняє людина, намагаючись захистити своє житло від пожежі? *екзистенціальні потреби

Який тип свідомості визначає орієнтацію пересічних громадян у політичному житті, регулює їхні політичні вчинки? *повсякденна свідомість

Який тип свідомості виникає на ґрунті повсякденного практичного досвіду людей Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница і безпосередньо пов'язаний з їх політичною поведінкою? *емпірична свідомість

Який тип свідомості характерний переважно для діяльності вчених та ідеологів? *теоретична свідомість

Який факт можна розглядати як висхідну соціальну мобільність? *одержання диплома і закінчення навчального закладу

Який філософ взаємини у суспільстві називав :»Війною всіх проти всіх»? *Т.Гоббс

Який час вважається нічним, згідно з чинним трудовим законодавством? *з 22:00 до 6:00

Який шлюб вважається абсолютно недійсним? *всі варіанти є вірними

Який юридичний акт має найвищу юридичну силу в Україні? *Конституція України

Яким державним владним органом може бути призначений адміністративний арешт? *районним судом

Яким державним органом встановлюються опіка й піклування? *усі вищезазначені варіанти

Яким є однин із головних напрямків Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница діяльності Президента України? *забезпечення державного суверенітету

Яким класом визначається стабільність соціальної системи у співвідношенні соціальних і політичних сил? *середнім класом

Яким може бути трудовий договір (за класифікаційним поділом)? *всі вищезазначені строки

Яким особам, із зазначених, не може бути призначене покарання у виді довічного позбавлення волі? *неповнолітнім

Яким суб'єктам надано право конституційної ініціативи вносити пропозицію про зміну положень Конституції України? *Президент України

Яким терміном О.Конт спочатку назвав соціологію? *соціальна фізика

Яким, серед законів, що є джерелами трудового права, належить головне місце? *Конституції України

Якими є основні форми діяльності народного депутата України? *участь у роботі парламенту

Якими законами регулюється Державна служба в Україні? *всі варіанти є вірними

Якими Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница органами здійснюється реєстрація народження, смерті? *РАЦСу

Якими органами, із нижчезазначених, встановлюється адміністративна відповідальність: *органами внутрішніх справ

Якими особистими немайновими правами наділена юридична особа? *всі вищезазначені права

Якими правовими діями зобов'язання не може бути забезпечене? *позикою

Яких видів за розмірами бувають соціальні спільноти? *всі відповіді вірні

Яких видів за ступенем стійкості бувають соціальні спільноти? *всі відповіді вірні

Яких строків позовної давності не існує у цивільному законодавстві? *15 років

Які види дієздатності належать до рівнів цивільної дієздатності? *усі вищеперелічені рівні

Які види договорів належать до договірних зобов'язань? *усі вищезазначені зобов'язання

Які види соціальних спільнот виділяють?*всі відповіді вірні

Які види статусів може мати людина? *всі відповіді вірні

Які види статусу бувають Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница? *всі відповіді вірні

Які види стягнень за порушення трудової дисципліни передбачені трудовим законодавством? *догана, звільнення

Які відносини вважають головним елементом виробничих відносин? *економічні

Які відомості не заносяться до трудової книжки працівника? *про стягнення

Які вікові обмеження особи у можливості бути опікунами чи піклувальниками? *не досягла 20 років

Які галузі права ви знаєте?*земельне фінансо-ве та інші

Які групи відносяться до демографічних груп суспільства?*статево-вікові групи

Які дії громадян України не відносяться до конституційних обов'язків? *брати участь у мирних зборах та маніфестаціях

Які дії кваліфікують як засіб адміністративного примусу? *усі вищезазначені засоби

Які елементи характерні для доіндустріальної економіки? *примітивні знаряддя праці

Які є види політики за метою діяльності? *політика компромісів Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница*політика національного примирення

Які є види субкультури? *Всі варіанти відповідей вірні

Які є історичні типи відтворення населення? *усі перераховані

Які є основні принципи сімейного права? *всі варіанти є вірними

Які є рівні суспільної свідомості?*буденно-практичний і теоретичний

Які є різновиди стратегії виходу з конфлікту? *Всі відповіді вірні

Які є способи визначення розміру аліментів? *У частці від заробітку, У твердій грошовій сумі

Які є способи формування націй? *вірне все з перерахованого

Які є форми здійснення функцій держави? *всі відповіді вірні

Які з органів входять до органів трудового колективу? *загальні збори (конференція), рада трудового колективу як постійно діючий орган

Які з перерахованих явищ були причиною виникнення політики? *поява Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница перших державних утворень та розповсюдження наукових знань і розвиток філософії*усвідомлення окремими громадянами приватних інтересів та поділ суспільства на антагоністичні класи

Які з положень неправильно характеризують соціальний закон?*це взаємодія двох індивідів

Які з санкцій відносяться до неформальних? *Схвалення з боку оточуючих

Які з санкцій відносяться до формальних?*Арешт

Які з трудових прав, відповідно до Конституції України, мають громадяни держави? *всі варіанти відповідей вірні

Які закономірності політології виражають взаємовідносини між особою і політичною владою? *політико-психологічні

Які із актів належать до актів прокурорського реагування? *всі з перерахованих

Які із видів (робочого часу і часу відпочинку) не є видом відпочинку, відповідно до трудового законодавства? *скорочення робочого часу

Які Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница із видів (робочого часу і часу відпочинку) не є видом робочого часу? *звільнений робочий час

Які із визначених груп прав не існують і не визначені Конституцією України? *юридичні права

Які із відносин не є адміністративно-правовими відносинами? *відносини між законодавчим та вищим органом державного управління

Які із вказаних осіб належать до тих, що беруть участь у провадженні? *всі варіанти відповідей вірні

Які із вказаних підстав входять до різновидів підстав адміністративної відповідальності? *всі варіанти відповідей вірні

Які із вказаних повноважень до повноважень Кабінету Міністрів? *забезпечення державного суверенітету України,вживає заходів для забезпечення прав і свобод громадян

Які із джерел належать до джерел адміністративного права? *всі варіанти є вірними

Які Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница із джерел трудового права вважаються принципово важливими законодавчими актами? *всі варіанти відповідей вірні

Які із запропонованих дій є показником абсолютної підтримки населенням політичної системи суспільства: *ніщо з названого

Які із заходів передбачені у забезпеченні провадження у справах про адміністративні правопорушення? *усі варіанти відповідей є вірними

Які із злочинів не належить до злочинів проти власності? *вимагання

Які із наведених суджень вірні? *у сім’ях, де політика ніколи чи дуже рідко є предметом обговорення, батьки не поділяють політичних поглядів своїх дітей*церква і школа – найважливіші агенти (провідники) політичної соціалізації

Які із обставин є ті, що виключають адміністративну відповідальність? *всі варіанти відповідей вірні

Які із органів входять Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница до структури механізму держави? *всі відповіді вірні

Які із перерахованих прав відносяться до групи економічних прав українських громадян? *право на працю;

Які підстави розірвання шлюбу через органи суду закріплює СК? *за спільною заявою подружжя, яке має неповнолітніх дітей; за позовом, пред’явленим одним із подружжя, тобто за наявності спору

Які із повноважень Президента України відносять до повноважень у сфері виконавчої влади? *звернення з щорічними і позачерговими зверненнями до ВРУ

Які із прав відносять до групи особистих немайнових прав подружжя? *право на материнство та батьківство, право на духовні цінності

Які із представників особи є законними? *опікуни чи піклувальники

Які із причин належать до Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница поважних, через які працівник не може виконувати роботу? *усі вищезазначені причини

Які із проваджень належать до юрисдикційних? *дисциплінарне провадження, провадження за скаргами осіб

Які із складових становлять адміністративний проступок? *всі варіанти відповідей вірні

Які із шлюбів визнаються недійсними за рішенням суду належать? *укладені без вільної згоди жінки або чоловіка, фіктивні шлюби

Які існують види соціальних інститутів?*всі відповіді вірні

Які існують ознаки шлюбу? *всі варіанти є вірними

Які історично склалися різновиди клерикалізму: *всі варіанти вірні

Які конфлікти можуть виникати через помилкову політику центральної влади щодо розвитку окремих регіонів, необґрунтовані прагнення регіональної еліти до набуття тим чи іншим регіоном особливого, привілейованого статусу в державі, через відмінності в політичних настроях Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница населення регіонів, рівня їхнього економічного розвитку: *міжрегіональні конфлікти

Які критерії не належать до критеріїв стратифікації сучасного суспільства?*вага людини

Які маніпулятивні можливості двопартійної системи? *нічого з перерахованого

Які маніпулятивні можливості однопартійної системи? *усе з перерахованого

Які методи правового регулювання є характерними для адміністративного права: *всі варіанти є вірними

Які моделі федерації на сьогоднішній день апробував світовий досвід? *вірні всі варіанти

Які можливі наслідки переконливого домінування партії, що знаходиться при владі? *усе з перерахованого

Які можливі причини встановлення рівноваги між конкуруючими політичними партіями? *однакова ефектив ність у вирішенні суспільних проблем

Які науки можна віднести до соціальних наук? *соціологія

Які необхідні умови для реєстрації шлюбу? *взаємна згода Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница молодих

Які ознаки включає поняття «жорстоке поводження»? *застосування неприпустимих методів виховання, психічне насильство

Які ознаки притаманні трудовим відносинам *всі варіанти відповідей вірні

Які основні ознаки суспільства? *всі відповіді вірні

Які основні положення трудового праворегулювання зазначає Конституція України? *всі варіанти вірні

Які особи (за яких умов) вважаються зарученими? *які подали заяву про реєстрацію шлюбу

Які особи можуть бути обрані або призначені на посаду держав-ного службовця в державному органі та його апараті? *громадяни України

Які питання визначають зміст колективного договору? *всі варіанти відповідей вірні

Які підстави розірвання шлюбу через органи суду закріплює СК? *за спільною заявою подружжя, яке має неповнолітніх дітей;

Які повноваження мають державні установи і державні підприємства? *не мають Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница владних повноважень

Які покарання належать до основних кримінальних покарань? *позбавлення волі

Які положення були властиві для теорії Платона?*задля забезпечення соціальної рівності необхідно скасувати сім’ю

Які положення були властиві соціальній торії Аристотеля?*запорукою стабільності виступає середній елемент

Які положення відносяться до засад конституційного ладу України? *суверенітет, народовладдя; політична, економічна та ідеологічна багатоманітність

Які поняття належать до основних положень колективних договорів і угод? *всі варіанти відповідей вірні

Які права (за законом) мають особи, які вступають у шлюбні відносини? *вибору занять, професії

Які права належить до особистих немайнових прав дитини? *всі варіанти є вірними.

Які правові відносини визначаються як такі, що пов'язані з належністю набуття Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница, володіння, користування та розпорядження майном? *майнові відносини

Які правові відносини регулює адміністративне право? *суспільні відносини, які виникають у сфері виконавчої влади

Які правочини належить здійснювати у письмовій формі? *всі вищезазначені правочини

Які причини обумовлюють соціальні зміни в сучасній Україні? *усі відразу

Які режими встановлюються внаслідок військових переворотів: режим „чорних полковників” у Греції (квітень 1967 – липень 1974рр.), Аргентині (1979-1883 рр.), Бразилії (квітень 1964 – березень 1979 рр.), Парагваї (1954-1989 рр.), Чилі (1973-1990 рр.)? *військово-бюрократичні диктатури

Які режими характерні для країн, де до влади прийшли фанатичні релігійні клани, наприклад, політичний режим в Ірані, встановлений ісламськими фундаменталістами після революції 1979 року? *теократичні авторитарні режими

Які розділи включає структура політології? *теорія політичної влади і Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница політичних систем

Які санкції застосовуються для забезпечення виконання зобов’язань суб’єктами трудових правовідносин *Дисциплінарної і матеріальної відповідальності

Які соціологічні теорії не належить до галузевих?*соціологія малих груп

Які стрижневі поняття визначають зміст екологічної свідомості? *природа, довкілля, середовище

Які стрижневі поняття визначають зміст моральної свідомості? *добро, зло, справедливість

Які стрижневі поняття визначають зміст політичної свідомості? *партія, вибори, держава

Які стрижневі поняття визначають зміст правової свідомості? *свобода і право громадянина

Які суб'єкти належать до спеціальних адміністративно-правових статутів? *усі вищезазначені статути

Які суди не належать до місцевих господарських судів? *міжрайонні господарські суди;

Які суди становлять систему судів загальної юрисдикції в Україні? *місцеві суди, апеляційні суди; вищі спеціалізовані суди, Верховний суд Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница України

Які суспільні інститути можна віднести до сучасних соціальних інститутів?*інститут президентства в Україні

Які сфери регулюють норми й інститути Особливої частини адміністративного права? *всі варіанти є вірними

Які типи господарських організацій виділяє російський вчений В.Радаєв? *община, корпорація і асоціація

Які факти входять до предмета макросоціологічного рівня аналізу?*трансформація класової структури суспільства

Які факти входять до предмета мікросоціологічного рівня аналізу?*міжособові відносини у військовому колективі

Які форми відповідальності мають громадяни та юридичні особи? *адміністративна і кримінальна

Які форми власності на землю визначено Земельним кодексом України? *усі вищезазначені форми власності

Які функції виділяють у науці трудового права? *всі варіанти відповідей вірні

Які функції виокремлюються в адміністративних Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница правовідносинах, залежно від конкретних умов виникнення управлінських відносин? *внутрішні і зовнішні

Які функції відносять до негативних функцій конфлікту? *Всі відповіді вірні

Які функції відносять до позитивних функцій конфлікту? *Всі відповіді вірні

Які функції норм і інститутів Загальної частини адміністративного права? *всі варіанти є вірними

Які функції трудового права вирізняють за напрямами правового впливу: *всі перераховані функції

Якій характеристиці відповідає поняття «державний службовець»? *робота в державному апараті; обіймання посади та одержання заробітної плати в державному апараті

Якого віку має досягти особа, призначена Уповноваженим Верховної Ради з прав людини? *40 річного віку

Якого віку має досягти особа, щоб мати змогу балатуватися на постПрезидента України? б)*35 років;

Якого органу для Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница звільнення з роботи за ініціативи адміністрації потрібна попередня згода? *профспілкового комітету

Якої форми власності не передбачено цивільним законодавством? *публічної

Якому державному органу підпорядковується Прокуратура України? *не підпорядковується нікому

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentaihfvdh.html
documentaihgcnp.html
documentaihgjxx.html
documentaihgrif.html
documentaihgysn.html
Документ Автором “Афінської політики” є: *Арістотель 7 страница